Switch to English.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Purple skupina

  1. Purple skupina je vedena mateřskou společností Purple Holding a.s., IČO: 06528554, se sídlem Masarykova 409/26, Brno-město, 602 00 Brno, a je tvořena mimo jiné společností:

   • Purple Solution s.r.o., IČO: 06706444, se sídlem Masarykova 409/26, Brno-město, 602 00 Brno.

  2. Purple skupina prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, s veškerým respektem k jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle další platné legislativy. V souladu s čl. 12 GDPR informujeme subjekty údajů, tj. návštěvníky stránek, o zpracování a ochraně jejich osobních údajů a jejich právech.

 2. Kdo je správcem osobních údajů?

  1. Jsou-li v rámci využívání souborů cookies na webových stránkách shromažďovány osobní údaje o uživatelích stránek, je správcem těchto údajů společnost Purple Solution s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „my“).

  2. Pokud je uživatel zároveň uchazečem o zaměstnání, je správcem jeho/jejích osobních údajů společnost Purple Solution s.r.o. (dále jen „Zaměstnavatel“).

 3. Pro koho je tato informace určena?

  1. Tato informace je určena pro:

   • uživatele webových stránek purple-solution.com a dalších webových stránek, kde jsou tyto zásady dostupné,

   • uchazeče o zaměstnání nebo osoby v obdobném postavení (např. studenti na praxi apod.)

    (dále společně jen „uživatelé“ nebo „vy“, pokud není uvedeno specificky jinak).

 4. Jaké údaje zpracováváme?

  1. Při procházení webových stránek jsou na základě využívání cookies souborů shromažďovány údaje o jednotlivých uživatelích, jejich preferencích, chování a obecně způsobu využívání stránek. Cookies mohou sloužit ke shromažďování některých údajů, které lze klasifikovat jako osobní údaje ve smyslu GDPR. Dochází-li při procházení stránek ke shromažďování osobních údajů prostřednictvím cookies, jsou takové údaje z naší strany následně zpracovávány v souladu s právními předpisy a dle těchto Zásad.
   Rozsah shromažďovaných údajů se u jednotlivých návštěvníků může lišit v závislosti na udělení či neudělení souhlasu s používáním cookies. Podrobné informace o používání cookies a shromažďovaných údajích naleznete zde.

  2. Pro účely výběrového řízení zpracováváme od uchazečů na základě jejich souhlasu osobní údaje v tomto rozsahu:

   • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa trvalého pobytu)

   • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)

   • životopis, motivační dopis

   • údaje vzešlé z testů – výsledky a poznatky z testů, které uchazeč absolvoval v rámci náborového procesu

   • pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření
    (uchazeč bere na vědomí, že sdělení pracovní reference opravňuje Společnost k přístupu k takovým osobním údajům)

   • další informace (např. poznatky z pohovorů či další informace, které nám uchazeč sdělí)

   • informace, které se uchazeč dobrovolně rozhodne sdílet se Zaměstnavatelem v rámci náborového procesu – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se daný uchazeč rozhodne sdělit (např. Zaměstnavatel nevyžaduje od uchazečů o zaměstnání zaslání fotografie či sdělení rodného čísla, nelze však vyloučit, že někteří uchazeči svou fotografii nebo rodné číslo Zaměstnavateli zašlou například jako součást svého životopisu)

 5. Proč tyto údaje zpracováváme?
  1. Údaje zpracováváme za těmito účely:
   • marketingová činnost a zkvalitnění poskytovaných služeb (údaje všech uživatelů stránek)
   • výběrové řízení (údaje uchazečů).
  2. Právní základ pro zpracování:
   Osobní údaje zpracováváme primárně na základě vašeho souhlasu, dále pak pro potřeby plnění pracovní či jiné smlouvy, plnění našich právních povinností, příp. z důvodu našeho oprávněného zájmu.
   Není-li se zpracováním osobních údajů z vaší strany udělen souhlas, jsou zpracovávány pouze ty údaje, k jejichž zpracování je Společnost oprávněna na základě jiných zákonných důvodů, a to pouze v odpovídajícím rozsahu.

 6. Účel zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje uživatelů

   Účel zpracování: Marketingová činnost
   Bližší popis: Prostřednictvím cookies jsou shromažďovány údaje o aktivitě uživatelů webových stránek při procházení stránek a o preferencích uživatelů, které Společnost využívá pro své marketingové potřeby.
   Právní základ: Souhlas uživatelů
  2. Osobní údaje uchazečů
   Účel zpracování: Nábor uchazečů na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment)
   Bližší popis: Společnost aktivně vyhledává lidi, kteří by mohli být novými zaměstnanci Společnosti.
   U budoucích kolegů potřebuje Společnost vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.
   Životopis a další údaje Společnost zpracovává na základě souhlasu uchazeče uděleného recruitingové agentuře, souhlas může být udělen i prostřednictvím takové agentury.
   V případě, že uchazeč ve výběrovém řízení na určitou pozici nebyl/a úspěšná a dá Společnosti souhlas s tím, aby si Společnost tyto údaje ponechala pro případ, že by se uvolnila jiná, pro uchazeče případně zajímavá pozice, uchovává Společnost životopis uchazeče a případně další sdělené relevantní informace.
   Uchovávání osobních údajů neúspěšných uchazečů po dobu 6 měsíců z důvodu zpětného prověření výsledku výběrového řízení na základě stížnosti neúspěšného uchazeče.
   Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti.
   Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely vedení v databázi uchazečů pro budoucí obsazení pracovních pozic (nutný souhlas).
   Účel zpracování: Příprava pracovní smlouvy, případně její změny v průběhu zaměstnání
   Bližší popis: Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být uzavřena v písemné podobě. V pracovní smlouvě jsou zachycena vzájemná práva a povinnosti. V průběhu pracovního poměru se také může stát, že bude třeba smlouvu měnit.
   Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:
   a) povinností Zaměstnavatele plynoucích ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
   Plnění pracovní smlouvy.
 7. Musíte nám své osobní údaje poskytnout?
  1. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě neudělení souhlasu s používáním cookies, nebudou jejich prostřednictvím shromažďovány žádné osobní údaje. V této souvislosti bude v souladu se Zásadami používání cookies uložena pouze vaše volba ohledně používání cookies (nejde o osobní údaj ve smyslu GDPR).
  2. Pro uchazeče platí, že odmítne-li poskytnout osobní údaje pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než jeho souhlas, nebude možné, aby se stal naším uchazečem, protože poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro vedení výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy.
 8. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?
  1. Zpracování je prováděno pověřenými osobami. Ke zpracování dochází manuálním způsobem v listinné podobě a prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
  2. Osobní údaje uchazečů udržujeme aktuální a zpracováváme je v nezbytném rozsahu nutném pro plnění práv a povinností vyplývajících z pracovní smlouvy.
  3. Zpracování osobních údajů provádíme na základě informací, které získáváme přímo od uživatelů, v případě uchazečů dále také na základě informací vzniklých v rámci pracovní činnosti. Osobní údaje studentů na praxi zpracováváme též na základě informací poskytnutých školou, se kterou máme uzavřenou smlouvu o zajištění praxe.
 9. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
  1. Osobní údaje všech uživatelů webových stránek jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá jejich uchování soubory cookies. Doba trvání shromažďování údajů prostřednictvím cookies se liší dle konkrétního typu cookies a je uvedena v Zásadách používání cookies.
  2. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení. Neúspěšný uchazeč může udělit souhlas s uchováním svých osobních údajů (svého životopisu) pro případ, že by se uvolnila jiná obdobná pracovní pozice. Osobní údaje úspěšných uchazečů zpracováváme po dobu trvání pracovního poměru. Po skončení pracovního poměru jsou dále uchovávány pouze ty osobní údaje, jejichž uchovávání je nezbytné na základě právních předpisů nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. Smlouvy o zajištění praxe studentů uchováváme po dobu jednoho roku ode dne skončení jejich platnosti. Po uplynutí dané doby jsou osobní údaje skartovány, vymazány nebo anonymizovány.
  3. Lhůty pro uchovávání osobních údajů:
   • osobní údaje získané prostřednictvím cookies dle doby uchování uvedené u konkrétního typu cookies souboru
   • životopisy a osobní údaje uchazečů – 6 měsíců od poskytnutí údajů
   • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.

    Tím není dotčeno zpracování osobních údajů dle na jiných právních titulů, pokud trvají i po uplynutí výše uvedených lhůt.
 10. Jak máme osobní údaje zabezpečeny?
  1. Osobní údaje máme zabezpečeny vhodnými fyzickými a elektronickými postupy, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  2. V souladu s bezpečnostní směrnicí jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.
 11. Kdo má přístup k osobním údajům?
  1. Společnost Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.
  2. Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jež Purple skupina spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, jež spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.
  3. Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.
  4. Společnost je součástí skupiny kolem mateřské společnosti Purple Holding a.s, které mezi sebou mají uzavřeny smlouvy o outsourcingu, na jejichž základě některé činnosti, které by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat jedna z nich, jsou vykonávány prostřednictvím propojených společností a naopak. Společnost Purple Technology s.r.o. plní roli HR oddělení pro ostatní společnosti ve skupině a je tak v pozici zpracovatele osobních údajů uchazečů.

   Naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v Evropském hospodářském prostoru („EHP“).
  5. Dále jsou našimi dodavateli zejména:
   • Poskytovatelé IT služeb

   • Advokátní a daňové kanceláře

   • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby

   • Subjekty poskytující skartační a archivační služby

   • Subjekty poskytující poradenské služby

   • Subjekty poskytující pracovnělékařské služby

   • Subjekty poskytující služby mzdové účtárny

   • Subjekty poskytující služby v oblasti správy a zajištění zaměstnaneckých benefitů

   • Subjekty poskytující vzdělávací a školicí služby

   • Externí auditor.

  6. Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.
  7. Zpracování osobních údajů uchazečů jinými zpracovateli je vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány zpracovatelům a třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.
 12. Zpracování osobních údajů uchazeče v zahraničí
  1. V rámci EHP platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.
  2. V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy pro ně platí povinnost dodržovat veškeré legislativní požadavky.
 13. Jaká máte práva?
  1. Každý uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a k informacím o:
   • účelu zpracování,

   • kategorii dotčených osobních údajů,

   • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

   • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

   • zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od uživatele.

  2. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Společnost provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu zákonem, může:

   • požádat Společnost o vysvětlení,

   • požadovat omezení zpracování,

   • požadovat, aby Společnost provedla opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů.

  3. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na vzniklý smluvní vztah, zejm. pracovní poměr.
   V případě, že podáte žádost týkající se práv popsaných v předchozích bodech, budete Společností bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, informováni o přijatých opatřeních. V odůvodněných případech, s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.
   Na žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Budou-li podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (např. z důvodu opakování), bude vám účtován poplatek ve výši administrativních nákladů případně žádosti nemusí být plně či částečně vyhověno.
   V případě, že žádost neobsahuje všechny údaje potřebné pro její vyřízení, může být ze strany Společnosti požadováno poskytnutí dalších informací či provedení aktivit pro ověření vaší totožnosti. Vyžádané informace budou poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob.
   Nebude-li vaší žádosti ze strany Společnosti vyhověno, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 14. Jak nás můžete kontaktovat?

  1. V souvislosti s výkonem svých práv a v případě otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás můžete kontaktovat těmito způsoby:

   • Adresa pro fyzické doručování: Masarykova 409/26, Brno 602 00
   • E-mail: hr@purple-solution.com
   • E-mail: dpo@purple-technology.com
 15. Závěrečná ustanovení

  1. Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány písemně a jsou přístupné všem prostřednictvím webových stránek Společnosti.

  2. Výklad Zásad a souvisejících obecně závazných právních předpisů Uchazečům v případě potřeby podá:

   • oddělení HR nebo
   • oddělení Legal.
  3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 01.11.2023.